تذکر دکتر رسول خضری به وزیران

تذکر به وزیر آموزش و پرورش
 
تذکر به وزیر نیرو
 
 
تذکر به وزیر نیرو
 
 
تذکر به وزیر کشور 
 تذکر به وزیر جهاد کشاورزی
 
 
 
 
تذکر به وزیر نیرو
 
 
 
تذکر به وزیر راه و شهر سازی
 
 
تذکر به وزیر نیرو
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید