نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت اعلام شد


نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت اعلام شد

 

در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی . ماده 72 آیین نامه اجرایی آن ، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت می رساند که در انتخابات مجلس شورای ا سلامی  که در روز جمعه در حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت برگزار شد جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه 110819 بود که اشخاص زیر به ترتیب


1-آقای رسول خضری نام پدر محمد دارای 27760رای


2-آقای محمود محمود پور نام پدر حسین دارای 23004 رای


3- آقای کمال حسین پور نام پدر ابراهیم دارای 16721 رای


4- آقای مصطفی حاجی امینی نام پدر ابراهیم دارای 12960رای


5-آقای رضا قادری نام پدر ابراهیم دارای 10278 رای


6- آقای خضر کاک درویشی نام پدر طاهر دارای 9639رای


7-آقای بایزید رسولیان نام پدر عبداله داری 4353 رای


8- آقای فاروق رسولی نام پدر رحمان دارای 2146 رای


می باشند . اینک در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری پیرانشهر برای قبول شکایت آماده می باشد .


در ضمن به استناد تبصره های 1،2و3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .


هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .اردوان نوسودی فرماندار شهرستان پیرانشهر


مرکز حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت

 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید