با پیگیریهای نمایندە سردشت و پیرانشهر: تصویب گازرسانی بە شهر میرآباد/تصویر سند


با پیگیریهای دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و نمایندە مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، گازرسانی بە شهر میرآباد در هیات مدیرە شرکت گاز ایران مطرح و تصویب شد و موضوع در برنامە آتی شرکت گاز استان آذربایجان غربی قرار گرفت.
 
بە گزارش دفتر رسانە ای دکتر رسول خضری، در بخشی از نامە ای کە در تاریخ 27 مرداد 1394 از سوی معاون حقوقی مجلس وزارت نفت خطاب بە نمایندە سردشت و پیرانشهر نگاشتە شدە آمدە است: " احتراما، بازگشت بە نامە های 94001030-16/1/94 و 94013572-31/1/94 ارسالی بە شرکت گاز ایران، بە استحضار می رساند حسب گزارش شرکت مزبور، گازرسانی بە شهر میرآباد در هیات مدیرە مطرح و مقرر شدە کە گازرسانی بە محل مورد نظر بە شیوە CNG و در قالب بند "ق" تبصرە 2 بودجە سال 1393 انجام پذیرد. ضمنا خاطرنشان میسازد موضوع در برنامە آتی شرکت گاز استان آذربایجان غربی قرار گرفتە است. 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید